Teenused

Pakume Teile laia valiku teenuseid, et oleks võimalik just Teie ettevõttele õiget ja vajalikku tuge pakkuda.

Osaühingute raamatupidamine

Traditsiooniline raamatupidamisteenus osaühingule on suunatud eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kelle raamatupidamise korraldamine nõuab vähem, kui ühe täiskohaga Raamatupidaja palkamine ning sellest teenusest tekib reaalne rahaline kokkuhoid.

 
Document with Pen

Algdokumentide kontroll

Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav õiend, millel peavad olema RPS § 7 toodud andmed. Aruande koostamisel tehtavate reguleerimiskannete algdokumendiks on raamatupidamisõiend.

 

Põhivara arvestus

Materiaalne põhivara: Maa ja veekogud, metsamaa koos puudega (mitte istandus); Hooned ja ehitised; Masinad ja seadmed; Muu põhivara (mööbel, kontoritehnika, arvutiprogrammid, elektriliinid ja kaablid, tehnovõrgud jne), mille kasulik tööiga on pikem kui üks aasta.

Immateriaalne põhivara: Patendid, litsentsid, kaubamärgid; Väärtus vaid antud ettevõttele.

Working Together
 
Colleagues Working Together

Palgaarvestus

Iga inimene oma töökohal loob ettevõttele väärtust ja selle loodud väärtuse eest makstav tasu peab innustama töötajaid parimaid tulemusi saavutama. Korrektne, arusaadav ning seadusega kooskõlas olev palgaarvestus tagab firmale rahulolevad töötajad, samas on see aga raamatupidamise kõige tundlikum ja kõige suuremat täpsust nõudev valdkond.

 

Ostu- ja müügireskontro

Ostuarvete kandmine programmi, nende tasumiste kajastamine, tasumata arvete jälgimine. Soovikorral on võimalik programmist kanda maksekorraldused panka. Müügireskontro kõige lihtsamal kujul sisaldab endas müügiarvete väljastamist, tasumiste märkimist ja võlglaste jälgimist

Cheerful Business Meeting
 

Arveldused aruandvate isikutega

Ettevõttes tuleb ikka ette olukordi, kus töötaja tasub mõne kuluarve oma isiklikest rahalistest vahenditest. Kui nii juhtub, siis tekib ettevõttel kohustus see kulu töötajale hüvitada.

 

Käibemaksuarvestuse koostamine

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus tekib ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse eest tasumisel, s.t kui kauba soetamise või teenuse saamise eest tasutud ei ole, siis sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus puudub.

 
Wearing Masks in Office

Maksuaruandluse koostamine

EV Maksuseadustes ettenähtud tähtaegadel maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine s.h. Käibedeklaratsioon; Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja
 töötuskindlustuse maksete deklaratsioon koos lisadega. Enammakstud maksusummade tagasitaotlemine. Kliendi esindamine Maksuametis.